Menu

Štvrtok 21. 6. 2018

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Počet návštev: 2405278

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Hlavným cieľom tohto dňa je preukázať a vyzdvihnúť biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti mlieka a mliečnych výrobkov, a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  Žiaci študijného odboru asistent výživy pod vedením PhDr. Márie Mankovej, PhD. pripravili pre žiakov a kolektív zamestnancov školy ochutnávku mlieka a kyslomliečnych produktov, ktoré venovala spoločnosť MILK – AGRO. Všetci sme mali možnosť pochutnať si na chutných jogurtoch, syroch, kefírovom či acidofilnom mlieku. Budúci asistenti výživy nás obohatili i o informácie o význame mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí. Zaujímavé boli i informácie o rozdieloch medzi jednotlivými druhmi mlieka. Dozvedeli sme sa, že okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov sú významnou zložkou mlieka aj minerálne látky, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.

 • 8. júna 2018 sa naša škola zúčastnila na 1.ročníku súťaže o najlepší stredoškolský guláš. Podujatie pripravil Rožňavský mládežnícky parlament v spolupráci s CVČ Rožňava a mestom Rožňava. Úlohy kuchárov sa zhostili 5 žiaci z II.B pod vedením Mgr. Gabriely Hajdúovej a Mgr. Aleny Petrusovej. V súťaži naše družstvo síce skončilo na treťom mieste, avšak guláš bol zjedený ako prvý. Varenie sa žiakom páčilo a tešíme sa na budúci ročník!

  PhDr. Lívia Kopecká

 • Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že poskytuje žiakom z technických príčin na deň 08. júna 2018 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov I.A, I.MA, II.A, II.MA a II.B triedy.

 • Po úspešnom zvládnutí maturitných skúšok absolventom školy v študijnom odbore zdravotnícky asistent a masér boli slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia z rúk riaditeľa školy a triednych učiteliek.

  Všetkým, ktorí zvládli maturitu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšom živote.

 • V dňoch 25.5.2018, 28.5. a 29.5.2018 bude prebiehať Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III.A, III.B, III.MA triedy.

  Zraz žiakov je o 8.00 hod. pred telocvičňou školy.

  V dňoch 29. 5.2018 a 30.5.2018 budú realizované Účelové cvičenia pre žiakov II.A, II.MA, II.B.

  Zraz žiakov je o 8.00 hod. pred telocvičňou školy.

  Účasť žiakov na oboch aktivitách je povinná.

 • A nastal čas rozlúčky....... boli i slzy, úsmevy, objatia, stisky rúk....

  Naši štvrtáci v piatok 18. mája prežili posledný deň v škole. Po absolvovaní praktickej časti maturitnej skúšky ich čaká ešte jej ústna časť. Tak ako pred štyrmi rokmi začínali štúdium na škole triednickou hodinou, dnes svoje štúdium rovnako aj zavŕšili v krásne vyzdobených triedach, ktoré im pripravili ich mladší spolužiaci. Po rozlúčke s kolektívom zamestnancov školy nasledovala rozlúčka so spolužiakmi v triedach. Slávnostnú atmosféru rozlúčky sme precítili vo veľkej sále Mestského úradu v Rožňave, kde zaznelo mnoho pekných slov. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy Mgr. Ľuboša Liptáka nasledovalo ocenenie úspešných žiakov zo IV.A, IV.B a IV.M. V závere bol vyhlásený i žiak školy pre školský rok 2017/2018, ktorým sa stal Adam Gallo, žiak IV.M triedy. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

 • !!! Aktualizované !!!

  Študijný odbor 53 56 M zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom slovenským na školský rok 2018/2019 ZA_SJ(2).pdf

  Študijný odbor 53 56 M zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom maďarským na školský rok 2018/2019 ZA_MJ(2).pdf

  Študijný odbor 53 04 M asistent výživy na školský rok 2018/2019 AV.pdf

 • „Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou“ – je heslo Európskeho roka kultúrneho dedičstva, ktorý vyhlásila Európska únia pre rok 2018. Táto myšlienka sa stala i ústrednou témou 20. ročníka Dňa ošetrovateľstva, ktorý naša škola organizuje už tradične. Tento rok sa zišlo vo veľkej sále Mestského úradu v Rožňave takmer 300 pozvaných hostí z inštitúcií s ktorými škola spolupracuje pri výchove a vzdelávaní svojich žiakov. Po slávnostnom príhovore a otvorení podujatia riaditeľom školy Mgr. Ľubošom Liptákom sa k prítomným prihovoril aj primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga.

 • Dňa 19.04.2018 sa ja naša škola zúčastnila Celoštátnej súťaže prvej pmomci regionálneho kola SZŠ v Lučenci.

  Naše družstvo tvorili traja žiaci tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asisitent v zložení: Bianka Miháliková, Daniel Rezeš a Klaudia Štecová. Mohli si tak preveriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z prvej pomoci. Súťaž bola zorganizovaná na veľmi vysokej úrovni v spolupráci s vysoko erudovanou porotou zdravotníckych záchranárov. Akcia prebiehala plynule a v príjemnej atmosfére. Autentickosť figurantov bola výborná a získanie nových poznatkov v daných situáciách nám umožnila lepšie sa zorientovať v danej problematike. Je to zároveň príležitosť na nové kamarátstva a množstvo zážitkov.

 • Dňa 13.4.2018 sa zúčastnili žiaci druhých a tretích ročníkov počas druhej a tretej vyučovacej hodiny v telocvični našej školy interaktívnej výučby, ktorú viedli pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave na tému “Očkovanie hrou“. Táto aktivita sa realizovala v rámci plnenia úlohy „Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania“. Žiaci pracovali v štyroch skupinách. Po úvodných pokynoch sa im rozdali dotazníky na overenie vedomostí k tejto problematike a následne po interaktívnej výučbe vyplnili znovu dotazník s cieľom posúdiť ich vstupné a výstupné vedomosti o očkovaní. Ďakujeme veľmi pekne pracovníkom RÚVZ za podanie cenných informácii.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 0949 654 798 Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy
  0903 249 799 PhDr. Monika Mikušová, zástupkyňa riaditeľa školy
  058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria